Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:48:12
Sã mergem. Haide!
:48:17
Haide odatã, nenorocitule!
:48:46
E în regulã.
:48:50
Nu mi-e fricã de tine.
:48:53
Sigur. ªtiu.
:48:58
ªtiu ce pui la cale.
:49:08
Þi-e foame?
:49:17
Da. Pun pariu cã îþi e.
:49:21
Haide.
:49:25
Hai, bãiete!
:49:36
Da.
:49:43
Ce-ar fi sã-l faci o turã?
:49:46
- Sã-l vadã lumea.
- Corect.

:49:50
- Red Pollard, domnul ºi doamna Howard.
- Da. Bunã.

:49:54
Bunã.
:49:57
Ei bine, îl miºcam pe aici.

prev.
next.