Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:49:08
Þi-e foame?
:49:17
Da. Pun pariu cã îþi e.
:49:21
Haide.
:49:25
Hai, bãiete!
:49:36
Da.
:49:43
Ce-ar fi sã-l faci o turã?
:49:46
- Sã-l vadã lumea.
- Corect.

:49:50
- Red Pollard, domnul ºi doamna Howard.
- Da. Bunã.

:49:54
Bunã.
:49:57
Ei bine, îl miºcam pe aici.
:50:05
Poate sã alerge?
:50:07
Pãi, vom afla.
:50:28
- Pare destul de rapid.
- Da.

:50:31
În orice direcþie.
:50:35
La dracu, e atât de zãpãcit încît
mi-e greu sã spun cum va fi.

:50:39
Mi-e greu sã-i scot din cap
ce l-au învãþat,

:50:41
zãpãcindu-l sã alerge în cerc.
:50:44
A uitat pentru ce a fost nãscut.
:50:49
Trebuie sã înveþe sã fie cal din nou.
:50:54
ªi cum o sã faci asta?

prev.
next.