Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:50:05
Poate sã alerge?
:50:07
Pãi, vom afla.
:50:28
- Pare destul de rapid.
- Da.

:50:31
În orice direcþie.
:50:35
La dracu, e atât de zãpãcit încît
mi-e greu sã spun cum va fi.

:50:39
Mi-e greu sã-i scot din cap
ce l-au învãþat,

:50:41
zãpãcindu-l sã alerge în cerc.
:50:44
A uitat pentru ce a fost nãscut.
:50:49
Trebuie sã înveþe sã fie cal din nou.
:50:54
ªi cum o sã faci asta?
:51:04
- Cît de departe sã-l duc?
- Pânã se opreºte.

:51:10
Bine.
:51:12
Pare a fi o cursã pe cinste.
:51:16
Sper.
:51:36
Asta e bãiete!
:51:38
Ai dreptate.
:51:40
Hai sã vedem ce poþi, bãiete.
:51:47
Aºa!
:51:56
Da!

prev.
next.