Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:51:04
- Cît de departe sã-l duc?
- Pânã se opreºte.

:51:10
Bine.
:51:12
Pare a fi o cursã pe cinste.
:51:16
Sper.
:51:36
Asta e bãiete!
:51:38
Ai dreptate.
:51:40
Hai sã vedem ce poþi, bãiete.
:51:47
Aºa!
:51:56
Da!
:52:21
- Cel puþin n-a fost scump.
- Nu. Adevãrat.

:52:36
La dracu! Eºti un animal minunat!

prev.
next.