Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:44:02
La revedere, Charley!
1:44:08
- Întrece-l!
- Iatã cã vine Seabiscuit!

1:45:46
Felicitãri.
1:45:48
- Uimitor. Felicitãri.
- Mersi.

1:45:51
Iceman, ai reuºit.
Cum te simþi?

1:45:54
Mi-aº fi dorit ca prietenul meu
Red Pollard sã fi fost azi în locul meu.

1:45:57
Va fi.

prev.
next.