Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:16
- Ona !!Herkesin arabasý!! dediler.
:01:21
- Henry Ford ise !!Kalabalýk Arabasý!! derdi.
:01:26
- Ütünüz ya da dikiþ makineniz
kadar basit ve kullanýþlýydý.

:01:32
- Ayný günde kullanmayý öðrenebilirdiniz.
:01:36
- Siyah haricinde istediðiniz
rengi bulabilirdiniz.

:01:45
- Ýlk modelin yapýlmasý 14 saat sürmüþtü.
:01:51
- Ertesi sene her 90 saniyede
bir araba üretiliyordu.

:01:57
- Esas keþfedilen araba
deðil onun seri üretimiydi.

:02:04
- Ondan sonra diðer sektörler
bu metodu kullandýlar.

:02:11
- Dikiþ makinesi üreticileri, mobilya üreticileri...
:02:17
- Hayalgücünün baþlangýcý ve bitiþiydi.
:02:35
- Howard!
:02:38
- Konuþabilir miyiz?
:02:41
- Bunlar birbirinin ayný deðil. - Hayýr...
:02:44
...onlar daha iyi yapýlmýþ.
:02:46
- Öyle mi? Ne yapacaðýný biliyorsun.

Önceki.
sonraki.