Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:04
- Ondan sonra diðer sektörler
bu metodu kullandýlar.

:02:11
- Dikiþ makinesi üreticileri, mobilya üreticileri...
:02:17
- Hayalgücünün baþlangýcý ve bitiþiydi.
:02:35
- Howard!
:02:38
- Konuþabilir miyiz?
:02:41
- Bunlar birbirinin ayný deðil. - Hayýr...
:02:44
...onlar daha iyi yapýlmýþ.
:02:46
- Öyle mi? Ne yapacaðýný biliyorsun.

Önceki.
sonraki.