Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:00
- Sürekli kullansanýz bile etkilenmiyor.
:07:08
- Doðruyu söylemek gerekirse...
:07:11
- En iyisi için 5 dolardan fazla vermem.
:07:57
- Bu bitiþ deðil dostlarým... bu yarýþýn baþý.
:08:00
- Yarýþýn sonu !gelecek!tir. Ve bu arabalar...
:08:03
.. bizi oraya götürmek için bekliyor.
:08:08
- Yarýsýný ver iki katý güç elde et.
:08:11
- Bu arabalarý liman bölgesindeki
tüm dükkanlarýmýzdan alabilirsiniz.

:08:15
- Bunlar çaðýn otomobilleri...
:08:18
...!gelecek! geldi.
:08:26
- Þu gelecekle ilgili kýsmý okusana tekrar.
:08:29
- Þimdi bunun sýrasý mý? - Afedersin, bana ver.
:08:32
- Gel buraya, koca adam. Gel buraya.
:08:36
- Sen gelecek misin?
:08:41
- Aya mý gideceksin?
:08:46
- Aya!
:08:50
- Alýyorum.
:08:52
- Buraya gerçekten ihtiyacýmýz var mý?
:08:56
- Bak hayatým...
:08:58
- Ayrýca çok hoþ bir çiftlik, ahýrlar var.

Önceki.
sonraki.