Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:04
- Onu hiç cesaret vermediler.
:46:10
- Daha iyi atlarý eðitmek için kullandýlar.
:46:13
- Kaybetmeye zorladýlar. Diðer
atlarla baþabaþ yarýþtýrdýlar.

:46:19
- 3 yaþýna gelince...
:46:22
- Seabiscuit, haftada 2 kez yarýþýyordu.
:46:27
- Giderek daha da hýrçýnlaþmaya baþlamýþtý.
:46:32
- Glockbottom!a 2000 dolara satýldý.
:46:40
-Ve tabii deðiþen birþey olmadý.
:46:47
- Þampiyonlar belliydi. Onlar kurnazdý.
:46:52
- Yarýþa katýldýðý zaman ona öðretileni yaptý...
:46:56
-Kaybetti.
:46:59
- Uygun olduðuna emin misin?
:47:03
- Ýþe yarar.
:47:05
- Emin misin?
:47:09
- Kazanabilir mi?
:47:11
-Oh tabii.
:47:17
- Büyük ihtimalle.
:47:19
- Biraz sert olabilir. - Anladým.
:47:24
-Hayýr gerçekten.
:47:27
-Ben iyiyim.
:47:38
- Bu at çýldýrmýþ.
:47:57
-Hadi...Hadi..

Önceki.
sonraki.