Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:02
- Clayhorn çiftliðinde kimse onu farketmemiþti.
:45:06
- Verin gitsin.
:45:13
- 6 ay sonra efsanevi eðitici
Fitzsimmons onu farketti.

:45:18
- Ama ondaki cevheri görememiþti.
:45:22
- Bu bir yarýþ atý mý yoksa gezi atý mý?
:45:26
- Ama bu konuda yanýlýyordu.
:45:30
- Yarýþlara hazýrlanmadýðý için...
:45:34
- Seabiscuit, zamanýnýn büyük
bölümünde dinleniyordu.

:45:38
- Aðaçlarýn altýnda yatýyordu.
:45:44
- Diðer yeteneði de yemekti.
:45:48
- Diðer atlara göre iki kat yiyordu.
:45:53
- Fitzsimmons, atýn tembel
olduðuna karar verdi.

:45:56
- Vaktini onunla harcamayacaktý.
:45:59
- Onu iki tur koþturmaný istiyorum.
:46:04
- Onu hiç cesaret vermediler.
:46:10
- Daha iyi atlarý eðitmek için kullandýlar.
:46:13
- Kaybetmeye zorladýlar. Diðer
atlarla baþabaþ yarýþtýrdýlar.

:46:19
- 3 yaþýna gelince...
:46:22
- Seabiscuit, haftada 2 kez yarýþýyordu.
:46:27
- Giderek daha da hýrçýnlaþmaya baþlamýþtý.
:46:32
- Glockbottom!a 2000 dolara satýldý.
:46:40
-Ve tabii deðiþen birþey olmadý.
:46:47
- Þampiyonlar belliydi. Onlar kurnazdý.
:46:52
- Yarýþa katýldýðý zaman ona öðretileni yaptý...
:46:56
-Kaybetti.
:46:59
- Uygun olduðuna emin misin?

Önceki.
sonraki.