Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:02
-Onlara ne olduðunu gösterelim. Hadi oðlum.
:59:08
-Nasýl görünüyor?
:59:12
-Uyuþuk...
:59:16
-Gösterelim onlara
1:00:02
- Hýzlý mýydý?
1:00:04
-Oh evet. -Ne kadar?
1:00:07
- Atýnýz az önce Treanfean rekorunu kýrdý.
1:00:17
- Bazen böyle yarýþmak isterler.
1:00:28
- Görüþmeyeli nasýlsýnýz dostlar?
1:00:32
- Bugün atlarýmýz 70 bin için koþacak.
1:00:36
- Katýlým payý ise 2000 dolar.
1:00:40
- Ama bu sadece partideki kokarca gibi.
1:00:45
- Hatta bu !Seabiscuit! yarýþýn
sonunu bile göremeyebilir.

1:00:50
- Þimdilik hepsi bu kadar.
1:00:57
- Bunu kýrmýzý yaptým.
1:00:59
- Çok güzel. - Sence H fazla mý büyük?

Önceki.
sonraki.