Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:07
Jsi Pan Gaspar Charlet?
:24:09
To sem já, proè se ptáte?
:24:12
Oznámím to Panu Atersonovi.
Zatímnavrhuji dát si nìco v baru.

:24:17
v poøádku, souhlasím
:24:29
Prosím.
:24:46
Naco máte chu?
Dám si pivo. To je vše?

:24:59
Prosím. - Dìkuji
:25:03
Kolik platím?
To je již placeno. Skuteènì?

:25:25
Èekᚠdlouho? - Ne !
:25:29
Myslel sem si , že budeš èekat
dokud zaènu prosit

:25:31
Dobøe, neztrácíš èas.
:25:33
Pøekroèil si hranice na desce?
:25:35
Jasnì, jako dospìlý èlovìk.
:25:40
Tam si pracoval sám,
tady budem pracovat spolu.

:25:43
Kdo bude mím trenérem? Ty?
:25:47
Øeknu ti, málo lidí mne zajímá.
:25:52
Ale Ty, když sem Tì vidìl
na tvé desce...

:25:54
... pomyslel sem si, že mám štìstí.

náhled.
hledat.