Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:03
Kolik platím?
To je již placeno. Skuteènì?

:25:25
Èekᚠdlouho? - Ne !
:25:29
Myslel sem si , že budeš èekat
dokud zaènu prosit

:25:31
Dobøe, neztrácíš èas.
:25:33
Pøekroèil si hranice na desce?
:25:35
Jasnì, jako dospìlý èlovìk.
:25:40
Tam si pracoval sám,
tady budem pracovat spolu.

:25:43
Kdo bude mím trenérem? Ty?
:25:47
Øeknu ti, málo lidí mne zajímá.
:25:52
Ale Ty, když sem Tì vidìl
na tvé desce...

:25:54
... pomyslel sem si, že mám štìstí.
:26:13
Dlouho hledám èlovìka jako ty.
:26:16
Nepøijel bych podruhé
pro tebe do Francie

:26:19
Normálka !!!
:26:22
Dobøe že jsi zde.
Hned vše vyøešíme.

:26:26
Taky sem rád že tady jsem.
:26:29
Teï pohledáme nocleh pro tebe
na dnes,pak uvidíme.

:26:32
Jasnì, souhlas
:26:39
Prosí Vás, chtìl bych pokoj
pro svého snowboardistu.

:26:43
Dostali jsme na vìdomí z administrativy,
že penìžní limit byl dosažen.

:26:52
Pan jistì pochopí, že v takovém
pøípadì musím žádat objednávku.


náhled.
hledat.