Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:03
Jak Biszop.
- Má se.

:36:06
Øešíte laviny ?
:36:08
Jasnì, tenhle týden jsem
s Michelem.

:36:10
Tip top, jak tam mládež ?
:36:12
Vidìli sme Gaspara pøi hranici.
:36:14
Kdy?
:36:16
Pøedevèírem.Že, Michaeli ?
:36:18
Urèitì ? Nepil si moc ?
:36:20
Je na Opening.
:36:22
Ti øíkáme. Øíkal, že si ho povìøil.
:36:33
Pøijdete veèer ke mne?
:36:33
Když byl na otevøení obchodu v
úterý, tak je to v poøádku.

:36:35
Nechej to na nás.
:36:38
Tak veèer.
:36:54
Gaspar! Gaspar! Gaspar!
:36:58
O la la !!!
:37:03
Dobøe? - Ano.
:37:28
Jste všichni zdejší ?
:37:30
Zdejší i pøespolní.
:37:34
Je tady moc jezdcù.
:37:36
Bez nás, by tohle mìsto bylo mrtví.
:37:50
Tolik penìz za jídlo, blázní?
:37:53
Klid, nejsi ve Francii.
:37:55
Poèkej, bude levnìjší nìkde jinde.
:37:58
Nám žití nìkde jinde
nevyhovuje.


náhled.
hledat.