Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:05
Vím, že se Ti závody líbí.
:35:07
Od dìtství na to èekám.
:35:12
Budeš skákat na R'N Style.
:35:15
Chceš abych skákal
na R´N Style?

:35:18
Jasnì
:35:20
Tak to vidím.
:35:22
Jestli se na to necítíš,
tak na to kašli.

:35:24
Mám na to, ale...
:35:26
Samozøejmì, že mᚠna to
:35:28
Jinak bych tady nebyl.
:35:30
Pùjdeš do obchodu a koupiš si odìv,
chci aby si mne reprezentoval.

:35:34
Vyber si co chceš, to je zadarmo.
:35:39
Musím jít.
:36:03
Jak Biszop.
- Má se.

:36:06
Øešíte laviny ?
:36:08
Jasnì, tenhle týden jsem
s Michelem.

:36:10
Tip top, jak tam mládež ?
:36:12
Vidìli sme Gaspara pøi hranici.
:36:14
Kdy?
:36:16
Pøedevèírem.Že, Michaeli ?
:36:18
Urèitì ? Nepil si moc ?
:36:20
Je na Opening.
:36:22
Ti øíkáme. Øíkal, že si ho povìøil.
:36:33
Pøijdete veèer ke mne?
:36:33
Když byl na otevøení obchodu v
úterý, tak je to v poøádku.

:36:35
Nechej to na nás.
:36:38
Tak veèer.
:36:54
Gaspar! Gaspar! Gaspar!
:36:58
O la la !!!

náhled.
hledat.