Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:00
Pøišel jsem na trenink.
:45:04
Nevìdìl sem, že budeš s nìkým.
:45:07
Dobøe si udìlal.
:45:25
Jdeme hned.
:45:40
Kdy si ji potkal?
:45:42
Když jsem se sem pøistìhoval.
:45:47
Myslel sem si, že vìzení oddaluje lidi.
:45:49
V našem pøípadì, sbližilo.
:46:05
Dobøe, na dnes pøedpovídali
hezké poèasí.


náhled.
hledat.