Eorin shinbu
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:02
Ýyi misin büyükbaba?
:16:05
- Dýþarýda biraz konuþalým.
- Olur.

:16:08
Büyükbabanýzýn yanýnda kalýn tamam mý?
:16:11
Tamam.
:16:16
Gerçekten çok endiþelendim.
:16:19
Biliyorum. Böyle evlatlarla,
durumu daha da kötüleþiyor.

:16:22
Saçmalamayýn... evlilik söz
konusu bile olamaz.

:16:26
Onlar... Boeun'un geleceðini
düþünmek zorundasýn.

:16:35
Haydi ama, çocuklarý
evlendiriverelim iþte.

:16:42
Býrak beni.
:16:44
Haydi...
:16:47
Bunlar Sangmin'in
büyükbabasý ve ninesi.

:16:52
Bu fotoðraf çekildikten kýsa
bir süre sonra savaþ çýktý.

:16:58
Size bir sýr vermemi ister misiniz?
:17:00
Gizli bir þekilde...
:17:03
...senin büyükbabanýn, Sangmin'in
ninesine karþý hisleri vardý.

:17:10
Oldukça güzel bir kadýndý.
:17:12
Ancak, Sangmin'in büyükbabasýnýn
ölümüyle birlikte...

:17:16
...o hisleri gömdüm.
:17:19
Ýþte o yüzden Sangmin'in babasýna
kendi oðlummuþ gibi baktým.

:17:25
Baban bunu bilse pek mutlu olmazdý.
:17:30
- Boeun!
- Efendim.

:17:32
Benim için en önemli þey,
o verdiðim sözü yerine getirmek.

:17:38
- Büyükbaba!
- Büyükbaba!

:17:45
Büyükbaba uyan. Büyükbaba!
:17:48
Hayýr ölemezsin!
:17:50
Gözlerini aç büyükbaba!
:17:53
Büyükbaba, evleneceðim aç
artýk gözlerini, büyükbaba!

:17:58
Sözünü tutacaðým büyükbaba!

Önceki.
sonraki.