Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:20
- Tak ahoj.
- Musíš se podepsat.

:19:22
- Co?
- Musíš se zapsat. Ukázatjim prùkaz.

:19:28
Tak pojï.
:19:30
Tady.
:19:47
Pito. Tak tì máme zpátky.
:19:51
Sestro Anno,
to je mùj nový tìlesný strážce Creasy.

:19:54
- Sestra Anna, vrchní uèitelka.
- Seòore Creasy.

:19:59
- Honem, vyuèování zaèíná.
- Ahoj, Creasy.

:20:04
Musíte se o Pitu starat.
Není dobøe, aby chodila pozdì.

:20:08
Promiòte.
Musím se nauèit cestu. Už se to nestane.

:20:12
Nic ve zlém, ale je mi líto,
že vaše povolání vùbec je.

:20:16
Mnì taky, Madre.
:20:19
Vidíte vùbec nìkdy ruku Boží v tom,
co dìláte?

:20:24
Ne. Už dlouho ne.
:20:26
V Bibli stojí: "Nedej se pøemoci zlem..."
:20:29
"Ale pøemáhej zlo dobrem."
:20:33
List Øímanùm, kapitola 12, verš 21.
:20:39
Jájsem zbloudilá ovce.

náhled.
hledat.