Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:01
Je to prostì práce, rozumíš?
Abych ji mohl dìlat...

:23:07
Poèkej.
:23:55
Dále.
:24:05
- Máte všechno, co potøebujete?
- Díky, nic mi nechybí.

:24:11
Nechutná vám u nás?
Maria øíkala, že jste nejedl.

:24:17
Jídlo je vynikající.
Jen jsem dnes nemìl hlad.

:24:24
Ètete si v Bibli?
:24:27
Ano, obèas.
:24:30
- Pomáhá vám to?
- Ano, obèas.

:24:36
- Mohu s vámi na chvíli mluvit?
- Jistì.

:24:41
Jak vám to jde s Pitou?
:24:44
Dobøe.
:24:45
Až pøijde na to,
že nejsem její nová hraèka, pùjde to.

:24:49
Øíkala mi o tom.
:24:53
- Vy nemáte dìti, viïte?
- Už jsem øíkal, že ne.

:24:56
Když nìco chtìjí, nedají se odbýt.
Pita se chce kamarádit.


náhled.
hledat.