Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:34:02
Další mrtvá, ale jen položka.
1:34:06
- A co byla pro Creasyho?
- Ukázala mu, že zase mùže žít.

1:34:14
A únosci ho o tu možnost pøipravili?
1:34:18
Budou si pøát,
aby jí nikdy nezkøivili ani vlas.

1:34:24
Èlovìk mùže být umìlec...
1:34:29
v èemkoli. Tøeba v jídle.
1:34:32
Záleží na tom, nakolikje dobrý.
1:34:39
Creasyho umìníje smrt.
1:34:44
A chystá se vytvoøit své mistrovské dílo.
1:34:54
Jinak už nemám co dodat.
1:35:21
Potøebuju úèty k této kartì.
1:35:31
PIN je 4747.
1:35:36
Pod jednou podmínkou.

náhled.
hledat.