Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:17
FEDERÁLNÍ ÚØAD PRO VYŠETØOVÁNÍ
MEXICO CITY

1:33:20
Je to mùj rajon.
1:33:24
Chci toho èlovìka dostat stejnì jako Creasy.
1:33:28
Za víkend vykoná víc spravedlnosti
než vaše soudy za celá léta.

1:33:33
- Jen mu jdìte z cesty.
- To mám v úmyslu.

1:33:44
Dokonce mu i pomùžu, když to pùjde.
1:33:47
Ale rád bych ho pochopil.
1:33:54
Vysvìtlete mi to.
1:33:56
Pita Ramosová...
1:33:59
je pro vás jen jedna položka.
1:34:02
Další mrtvá, ale jen položka.
1:34:06
- A co byla pro Creasyho?
- Ukázala mu, že zase mùže žít.

1:34:14
A únosci ho o tu možnost pøipravili?
1:34:18
Budou si pøát,
aby jí nikdy nezkøivili ani vlas.

1:34:24
Èlovìk mùže být umìlec...
1:34:29
v èemkoli. Tøeba v jídle.
1:34:32
Záleží na tom, nakolikje dobrý.
1:34:39
Creasyho umìníje smrt.
1:34:44
A chystá se vytvoøit své mistrovské dílo.
1:34:54
Jinak už nemám co dodat.

náhled.
hledat.