Man on Fire
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:32:05
4747.
1:32:09
Znáte policajta Fuentese?
1:32:11
Je z protiúnosové brigády.
Vezl Ramose na pøedávku výkupného.

1:32:17
- Kdo to je?
- Pak se jí zeptáte, bude mluvit.

1:32:21
Co víte o Fuentesovi?
1:32:23
Pøed tøemi lety ho chytili
s 50 tisíci a mrtvolou v autì.

1:32:27
Neobvinili ho. Strážník,
co ho zatýkal, nemohl svìdèit. Byl mrtvý.

1:32:33
Patøil k La Hermandad?
1:32:35
- Víte, kde bydlí?
- V komplexu pro policisty.

1:32:40
Jezdí s kolonou.
1:32:46
- Má lepší ochranu než nᚠprezident.
- Bude ji potøebovat. Postaráte se o ni?

1:32:51
- Jak vás najdu?
- Já se pøihlásím.

1:33:17
FEDERÁLNÍ ÚØAD PRO VYŠETØOVÁNÍ
MEXICO CITY

1:33:20
Je to mùj rajon.
1:33:24
Chci toho èlovìka dostat stejnì jako Creasy.
1:33:28
Za víkend vykoná víc spravedlnosti
než vaše soudy za celá léta.

1:33:33
- Jen mu jdìte z cesty.
- To mám v úmyslu.

1:33:44
Dokonce mu i pomùžu, když to pùjde.
1:33:47
Ale rád bych ho pochopil.
1:33:54
Vysvìtlete mi to.
1:33:56
Pita Ramosová...
1:33:59
je pro vás jen jedna položka.

náhled.
hledat.