Vanity Fair
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:01
- Vous parlez bien.
- Merci. Má matka byla Francouzka.

:27:04
Matka z Francie?
:27:06
Na vychovatelku je to celkem
dost romantické.

:27:09
- Kdo byla?
- Slyšela jste o Montmorencyových?

:27:14
A kdo ne?
:27:17
Tak vy jste ožebraèená šlechtièna.
:27:20
Je mi líto. Mìla jsem
vás za dobrodružku.

:27:24
A to je nesluèitelné?
:27:26
Prosím øeknìte mi, že je nìco
pochybného ve vaší minulosti?

:27:30
No, mùj otec byl umìlec.
:27:33
To je lepší. Hladovìjící myslím.
:27:36
Naprosto vyhladovìlý.
:27:39
Kdo je hladovej mimo mì?
:27:41
- Horrocksi? Kdy bude veèeøe?
- Každým okamžikem, Sire Pitte.

:27:45
- Dobøe.
- Teï se omluvím.

:27:47
Jdeme, dìvèata.
:27:49
- Sleèna Sharpová s námi nepoveèeøí?
- No mì se neptej, zeptej se Pitta.

:27:54
Synovèe?
:27:56
Doufám, že není vyhnána jen
na mou poèest.

:27:58
Víte že jsem nesmírnì demokratická.
:28:01
To není velká obì
v pøípadì míru.

:28:05
Jistì, sleèna Sharpová s námi
musí veèeøet, jestli si to pøeješ.

:28:08
Servíruje se veèeøe!
:28:11
Dobøe! Pojïte má drahá.
Budete sedìt vedle mne.

:28:15
A po veèeøi budeme
pomlouvat spoleènost.

:28:19
Opravdu, udìlala z nás šašky.
:28:22
Mì to nevadí matko. Mám
ráda sleènu Sharpovou.

:28:26
Caesar mìl rád Brutus a
koukej kam ho to dostalo.

:28:31
- ¤ Všechny tyto a tvoje jiné dary mohou...¤
- Pitte!

:28:36
Amen.
:28:40
Teto Matildo. Ty jsi
nᚠctìný host.

:28:44
A na co bysme si mìli pøipít?
:28:46
Na lepší jídlo a teplejší místnosti.
:28:49
Nemùžeme si pøipít, že Napoleon je
koneènì zavøený v bezpeèí na Elbì?

:28:54
Na muže, kteøí ho tam dostali,
na Wellingtona a Nelsona.

:28:58
Wellingtona a Nelsona.

náhled.
hledat.