Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:03
"Podezøelý z vraždy"
:31:13
- Poznal jste nìco?
- Ne.

:31:19
- Co moje zbraò?
- Musíme si ji nechat jako dùkaz.

:31:25
- Pùjdu.
- Kam pùjdete?

:31:27
Najít svého syna.
:31:30
Najdeme Nicholase.
Máme obšancovaný celé mìsto, jasný?

:31:49
Ty parchante! Jsi k nièemu.
Nechals utéct mou dceru.

:31:52
Jdìte do bytu Ben Archera
a podøíznìte ho!

:31:54
Najdìte
a pøiveïte zpátky mou dceru!

:32:11
Jeï do Èínské ètvrti.
Najdi mi Andyho Wanga.

:32:17
Vím, že je to ten chlap,
co stál pøed restaurací.

:32:33
Urèitì nechceš, abych s tebou zùstal?
:32:40
Jsi svobodný èlovìk.
:32:49
Musím najít Nicholase.

náhled.
hledat.