In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:03:00
Ç æùÞ ìïõ, åßíáé íá äïõëåýù ðïëõ, íá ðñïãñáììáôßæù
ôáîßäéá, ðïõ ðïôÝ äåí ðñáãìáôïðïéþ...

:03:04
êáé íá øÜ÷íù ôçí áãÜðç,
óôéò óåëßäåò ôùí ñïìÜíôæùí.

:03:11
Êáé åðåéäÞ, ðñÜãìáôá óáí áõôÜ, ðïôÝ äåí ìïõ óõìâáßíïõí,
üôáí óõìâïýí...êñáôáù, áðïäåßîåéò.

:03:38
- Êõñßá Ñïïõæ Öåëåñ;
:03:40
- Ðïéïò åßíáé;
- Ìå ëÝíå Öáãê êáé ç áäåñöÞ óáò...

:03:43
- ÐñÜãìáôá óáí êé'áõôï, áðï ôçí Üëëç,
óõìâáßíïõí üëç ôçí þñá.

:04:20
- ÁõôÜ åßíáé äéêÜ ìïõ ðáðïýôóéá.
:04:23
Åßíáé äõíáôüí, íá ðáò óå ìéá åðáíÝíùóç êáé íá
ìçí êáôáëÞîåéò óôï ðÜôùìá ôïõ ìðÜíéïõ, ìåèõóìÝíç;

:04:34
"ôï 1994, ëÝåé üôé èÝëåé ôï ÷ôÝíéóìá ôïõ, ðßóù. "
:04:40
Ðùò èåò, íá öñïíôßæù ôá ìáëëéÜ ìïõ,ïôáí îõðíÜù ìÝóá
óôç íý÷ôá ãéá íá ìáæÝøù, ôçí ìåèõóìÝíç áäåñöÞ ìïõ;

:04:50
- Äåí Ý÷åéò êáí íôõèåß!
- Áðëþò, ïäÞãá.


prev.
next.