In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:04:20
- ÁõôÜ åßíáé äéêÜ ìïõ ðáðïýôóéá.
:04:23
Åßíáé äõíáôüí, íá ðáò óå ìéá åðáíÝíùóç êáé íá
ìçí êáôáëÞîåéò óôï ðÜôùìá ôïõ ìðÜíéïõ, ìåèõóìÝíç;

:04:34
"ôï 1994, ëÝåé üôé èÝëåé ôï ÷ôÝíéóìá ôïõ, ðßóù. "
:04:40
Ðùò èåò, íá öñïíôßæù ôá ìáëëéÜ ìïõ,ïôáí îõðíÜù ìÝóá
óôç íý÷ôá ãéá íá ìáæÝøù, ôçí ìåèõóìÝíç áäåñöÞ ìïõ;

:04:50
- Äåí Ý÷åéò êáí íôõèåß!
- Áðëþò, ïäÞãá.

:05:17
- Åßóáé ìåèõóìÝíç!
:05:25
- Çìïõí îåêáèáñç,èá ìðïñïýóåò íá ìåßíåéò åäþ
ìüíï áí óôáìÜôáãåò ôéò ÷áæïìÜñåò óïõ.

:05:29
- Óõãíþìç, ðÜù íá îáðëþóù.
- Êáé íá îåñÜóåéò, ðÜíù óôï ÷áëé; öõóéêá, ü÷é!

:05:34
- ÐÜñå ôá ðñÜãìáôá óïõ, êáé öýãå!
- Êáé ðïõ õðïôßèåôáé, èá ðÜåé;

:05:36
- Äåí ìå íïéáæåé! Áò Ýñèåé, ìáæß óïõ!
- Áðïêëåßåôáé!

:05:39
- Åóåßò ïé äõï, îÝñåôå ðùò íá êÜíåôå
ìéá êïðÝëá, íá íéþèåé îå÷ùñéóôÞ...

:05:42
- Èá ìéëÞóù óôïí ìðáìðÜ, ãé'áõôï!
- Ï ðáôÝñáò óïõ, êïéìÜôáé.

:05:44
- Ç Ìáñóá ìïõ êáé ï Üíôñáò ôçò, èá Ýñèïõí ãéá ìðñáíò
áýñéï êáé ÷ñåéÜæåôáé îåêïýñáóç.

:05:47
- åßìáé óßãïõñç ðùò áí ôïí Ýâáæåò íá äéáëÝîåé ôçí îåêïýñáóç ôïõ
Þ íá ìéëÞóåé óôç êüñç ôïõ... èá äéÜëåãå åìÝíá.

:05:53
Åöôéáîåò, ôá öñýäéá óïõ;
:05:55
Äåí ìðïñþ íá ôá îå÷ùñßóù...
Äåí êéíïýíôáé, ðéá.


prev.
next.