In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:05:17
- Åßóáé ìåèõóìÝíç!
:05:25
- Çìïõí îåêáèáñç,èá ìðïñïýóåò íá ìåßíåéò åäþ
ìüíï áí óôáìÜôáãåò ôéò ÷áæïìÜñåò óïõ.

:05:29
- Óõãíþìç, ðÜù íá îáðëþóù.
- Êáé íá îåñÜóåéò, ðÜíù óôï ÷áëé; öõóéêá, ü÷é!

:05:34
- ÐÜñå ôá ðñÜãìáôá óïõ, êáé öýãå!
- Êáé ðïõ õðïôßèåôáé, èá ðÜåé;

:05:36
- Äåí ìå íïéáæåé! Áò Ýñèåé, ìáæß óïõ!
- Áðïêëåßåôáé!

:05:39
- Åóåßò ïé äõï, îÝñåôå ðùò íá êÜíåôå
ìéá êïðÝëá, íá íéþèåé îå÷ùñéóôÞ...

:05:42
- Èá ìéëÞóù óôïí ìðáìðÜ, ãé'áõôï!
- Ï ðáôÝñáò óïõ, êïéìÜôáé.

:05:44
- Ç Ìáñóá ìïõ êáé ï Üíôñáò ôçò, èá Ýñèïõí ãéá ìðñáíò
áýñéï êáé ÷ñåéÜæåôáé îåêïýñáóç.

:05:47
- åßìáé óßãïõñç ðùò áí ôïí Ýâáæåò íá äéáëÝîåé ôçí îåêïýñáóç ôïõ
Þ íá ìéëÞóåé óôç êüñç ôïõ... èá äéÜëåãå åìÝíá.

:05:53
Åöôéáîåò, ôá öñýäéá óïõ;
:05:55
Äåí ìðïñþ íá ôá îå÷ùñßóù...
Äåí êéíïýíôáé, ðéá.

:06:05
- "ç Ìáñóá ìïõ èá Ýñèåé ãéá ìðñáíò"
:06:15
- Ôé...
:06:16
...åßíáé...
:06:17
...áõôü;
:06:21
- Ñïïõæ Öåëåñ...
õðÜñ÷åé Üíôñáò, óôï óðßôé;

:06:28
- Ìéá áíèñþðéíç ýðáñîç;
:06:33
- .. Äùò'ôï ìïõ!
- Ï÷é,

:06:42
- Åßíáé ãëõêïò. Ðïéïò åßíáé;
- Íá ìç óå íïéÜæåé!


prev.
next.