In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:06:05
- "ç Ìáñóá ìïõ èá Ýñèåé ãéá ìðñáíò"
:06:15
- Ôé...
:06:16
...åßíáé...
:06:17
...áõôü;
:06:21
- Ñïïõæ Öåëåñ...
õðÜñ÷åé Üíôñáò, óôï óðßôé;

:06:28
- Ìéá áíèñþðéíç ýðáñîç;
:06:33
- .. Äùò'ôï ìïõ!
- Ï÷é,

:06:42
- Åßíáé ãëõêïò. Ðïéïò åßíáé;
- Íá ìç óå íïéÜæåé!

:07:02
Ãéáôß ðñÝðåé íá åßóáé ôüóï äýóêïëç, Ìáãê;
:07:06
- Áðü ôüôå, ðïõ ôåëåßùóåò ôï ó÷ïëåßï,
äåí Ý÷åéò ðéÜóåé ïýôå ìéá äïõëåéá.

:07:11
- Ãéáôé åéíáé ðïëõ äõóêïëç, ç ðñùôç äïõëåéá.
- Åðñåðå íá åéóáé, óôç èåóç ìïõ.

:07:19
- Êáôóå ëéãï êáé óêåøïõ, óå ôé åéóáé êáëç!
:07:24
- ÎÝñù, óå ôé åßìáé êáëÞ!
- Åêôüò, áðü áõôü.

:07:29
- Å÷åéò ôüóåò äõíáôüôçôåò..
- ÎÝñåéò üôé åßìáé ìåèõóìåíç, åôóé äåí åßíáé;

:07:40
ÈõìÜóáé ôïí Ãëõêïýëç;
:07:47
- Ðüóï êáéñü, ôïí åß÷áìå;
:07:51
Ìéá ìÝñá.
:07:56
- ÁõôÞ Þôáí êáëÞ ìÝñá.

prev.
next.