In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:07:02
Ãéáôß ðñÝðåé íá åßóáé ôüóï äýóêïëç, Ìáãê;
:07:06
- Áðü ôüôå, ðïõ ôåëåßùóåò ôï ó÷ïëåßï,
äåí Ý÷åéò ðéÜóåé ïýôå ìéá äïõëåéá.

:07:11
- Ãéáôé åéíáé ðïëõ äõóêïëç, ç ðñùôç äïõëåéá.
- Åðñåðå íá åéóáé, óôç èåóç ìïõ.

:07:19
- Êáôóå ëéãï êáé óêåøïõ, óå ôé åéóáé êáëç!
:07:24
- ÎÝñù, óå ôé åßìáé êáëÞ!
- Åêôüò, áðü áõôü.

:07:29
- Å÷åéò ôüóåò äõíáôüôçôåò..
- ÎÝñåéò üôé åßìáé ìåèõóìåíç, åôóé äåí åßíáé;

:07:40
ÈõìÜóáé ôïí Ãëõêïýëç;
:07:47
- Ðüóï êáéñü, ôïí åß÷áìå;
:07:51
Ìéá ìÝñá.
:07:56
- ÁõôÞ Þôáí êáëÞ ìÝñá.
:08:01
Íáé.
:08:31
- Ôæéì, áõôç åßíáé ç áäåñöÞ ìïõ, ç Ìáãêõ!
:08:34
- Çñèå ÷èåò ôï âñáäõ, ãéá åðßóêåøç.
- ÓùóôÜ.

:08:44
- ÊáëçìÝñá.
- ÊáëçìÝñá.

:08:52
- Óõãíþìç!
- Äåí õðÜñ÷åé ðñüâëçìá.


prev.
next.