In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
Íáé.
:08:31
- Ôæéì, áõôç åßíáé ç áäåñöÞ ìïõ, ç Ìáãêõ!
:08:34
- Çñèå ÷èåò ôï âñáäõ, ãéá åðßóêåøç.
- ÓùóôÜ.

:08:44
- ÊáëçìÝñá.
- ÊáëçìÝñá.

:08:52
- Óõãíþìç!
- Äåí õðÜñ÷åé ðñüâëçìá.

:09:03
- Ðåñéåñãï, åé÷á åéêïóÜñéêá óôçí ôæåðç ìïõ.
:09:10
ÌÇÍ ÁÃÃÉÎÅÉÓ ÔÉÐÏÔÁ
:09:17
ÅíôÜîåé.
:09:19
ÔÏ ÅÍÍÏÙ.
:09:27
ÅÉÄÉÊÁ ÁÕÔÁ.
:09:56
Ðüôå âñÞêå ôï ÷ñüíï, íá ôï êÜíåé;

prev.
next.