In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:09:03
- Ðåñéåñãï, åé÷á åéêïóÜñéêá óôçí ôæåðç ìïõ.
:09:10
ÌÇÍ ÁÃÃÉÎÅÉÓ ÔÉÐÏÔÁ
:09:17
ÅíôÜîåé.
:09:19
ÔÏ ÅÍÍÏÙ.
:09:27
ÅÉÄÉÊÁ ÁÕÔÁ.
:09:56
Ðüôå âñÞêå ôï ÷ñüíï, íá ôï êÜíåé;
:10:00
Óå ëáôñåýù!
:10:10
ÅíôÜîåé, ãéá íá äïýìå.
:10:18
"Áêñüáóç ãéá ôï ÌÔV"
:10:21
Ãáìùôï!
:10:22
- ÕðÜñ÷åé Üíôñáò, óôç öùôïãñáößá;
- ÓêÜóå... åß÷á ôå÷íéêÝò äõóêïëßåò.

:10:27
Ðßóôåøå ìå,åéíáé êáëïò,åîõðíïò
êáé åíôåëþò...õðÝñï÷ïò.

:10:32
- Ìðïñåßò íá ìïõ âÜëåéò Ýíá ìðïë,"ðåóáíôá";
- Åãéíå.

:10:36
- Ïëç áõôÞ ç éóôïñßá, ìðïñåß íá âãåé óå êáêü.
- Ç, óå ðïëý êáëü.

:10:39
Ôï 30% ôùí ðáíôñåìÝíùí ãõíáéêþí,
ãíþñéóáí ôïí Üíôñá ôïõò, óôç äïõëåéÜ.

:10:42
- Ðïõ ôï âñÞêåò, áõôü ôï ðïóïóôü;
- Ôï åðéíüçóá.

:10:46
Ïëç ç óõíáíáóôñïöÞ óáò, ðñÝðåé íá ãßíåôáé
åêôüò äïõëåéáò, óôï ìÝñïò ôïõ Þ óôï äéêü óïõ.

:10:51
- Óôï äéêü ôïõ, ôï äéêü ìïõ Ý÷åé ëßãç êßíçóç
áõôÝò ôéò ìÝñåò.

:10:55
- Ç Ìáãêõ.
- Ï÷é...

:10:56
- ÌÝ÷ñé íá âñåé ìéá äïõëåéÜ.
- Ôï ëåò, ëåò êáé åßíáé åýêïëï, íá ôï êÜíåé.


prev.
next.