In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:16:08
Ïôáí áéóèÜíïìáé Üó÷çìá, ôá öïñÜù.
:16:11
Ôá ñïý÷á, äåí ìïõ êÜíïõí êáëü...
ìå äåß÷íïõí, ðéï ðá÷éÜ!

:16:16
Ôá ðáðïýôóéá, ðÜíôá ìïõ êÜíïõí.
:16:34
Ìçí êáìðïõñéÜæåéò.
:16:36
ôé èá ðÜñåôå;
:16:37
èá áðïöáóßóïõìå, óå ëßãï!
:16:39
Åõ÷áñéóôþ.
:16:41
Íüìéæá, üôé âãÞêáìå íá ðéïýìå ðïôü.
:16:42
ÕðïìïíÞ!
:16:58
Ï÷é, Ìáãêõ, ï÷é!
:17:11
ôé ëÝíå, ïé êõñßåò, íá ìáò êÜíïõí ðáñÝá
ãéá êÜôé "õãñü";

:17:15
Çôáí ãñÞãïñï.
:17:16
Óáí êüëðïò!
:17:17
ÎÝñåéò êÜôé, åßóáé ôåëåßùò áéó÷ñÞ!
:17:20
Ãéáôß;
:17:20
ÅðåéäÞ, åßðá êüëðïò;
:17:23
Máéêë, äåí îÝñù,
ôé ôñÝ÷åé ìå ôéò êüñåò óïõ.

:17:26
Ç Ìáñóá ìïõ, ðïôÝ äåí ÷ñçóéìïðïéåß
ôçí ëÝîç, êüëðïò.

:17:29
Ç Ìáñóá ìïõ, ïýôå êáí Ý÷åé êüëðï.
:17:31
Ï÷é, ç Ìáñóá ìïõ Ý÷åé êüëðï,
:17:33
áëëÜ åßíáé öôéáãìÝíïò áðü ÷ñõóü 24 êáñáôéþí.
:17:38
Ï êüëðïò ôçò Ìáñóáò ìïõ åßíáé ôüóï ôÝëåéïò,
:17:40
...ðïõ âñßóêåôáé, óå ìïõóåßï.
:17:46
ôé íá óáò öÝñù, êïñßôóéá;
:17:48
èá ðÜñïõìå äõï ìåñßäåò ôçãáíßôåò
:17:50
êáé ëßãï ìðÝéêïí, óáò ðáñáêáëþ.
:17:54
Åõ÷áñéóôþ ðïëý.
:17:56
ÈÝëåôå ðñïóùðéêü;
:17:59
Èá öÝñù ìéá áßôçóç.

prev.
next.