In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:17:11
ôé ëÝíå, ïé êõñßåò, íá ìáò êÜíïõí ðáñÝá
ãéá êÜôé "õãñü";

:17:15
Çôáí ãñÞãïñï.
:17:16
Óáí êüëðïò!
:17:17
ÎÝñåéò êÜôé, åßóáé ôåëåßùò áéó÷ñÞ!
:17:20
Ãéáôß;
:17:20
ÅðåéäÞ, åßðá êüëðïò;
:17:23
Máéêë, äåí îÝñù,
ôé ôñÝ÷åé ìå ôéò êüñåò óïõ.

:17:26
Ç Ìáñóá ìïõ, ðïôÝ äåí ÷ñçóéìïðïéåß
ôçí ëÝîç, êüëðïò.

:17:29
Ç Ìáñóá ìïõ, ïýôå êáí Ý÷åé êüëðï.
:17:31
Ï÷é, ç Ìáñóá ìïõ Ý÷åé êüëðï,
:17:33
áëëÜ åßíáé öôéáãìÝíïò áðü ÷ñõóü 24 êáñáôéþí.
:17:38
Ï êüëðïò ôçò Ìáñóáò ìïõ åßíáé ôüóï ôÝëåéïò,
:17:40
...ðïõ âñßóêåôáé, óå ìïõóåßï.
:17:46
ôé íá óáò öÝñù, êïñßôóéá;
:17:48
èá ðÜñïõìå äõï ìåñßäåò ôçãáíßôåò
:17:50
êáé ëßãï ìðÝéêïí, óáò ðáñáêáëþ.
:17:54
Åõ÷áñéóôþ ðïëý.
:17:56
ÈÝëåôå ðñïóùðéêü;
:17:59
Èá öÝñù ìéá áßôçóç.
:18:02
Ç Ìáñóá ìïõ, ðïôÝ äåí ôñþåé ôçãáíßôåò.
:18:04
Ãéáôß ç Ìáñóá ìïõ, áêüìá...
:18:06
ôé;
:18:08
Äåí ðéóôåýù, üôé Ýêáíåò êÜôé ôÝôïéï!
:18:11
ôé Ýêáíá;
:18:14
"ÈÝëåôå ðñïóùðéêü";
:18:17
Åëá Ñïóìáñõ, äéáóêåäáóå êáé ìéá öïñÜ!
:18:19
Åßíáé åõêáéñßá.
:18:21
Ãéá íá êÜíù, ôé;
:18:22
Íá êÜíù êáñéÝñá,
:18:23
óåñâßñïíôáò ôçãáíßôåò óå ðïñíåò,
ìðáôóïõò êáé ìåèõóìÝíïõò;

:18:26
ÐñÝðåé íá äïõëÝøåéò.
:18:27
Ùóôå íá ìç èÝëåéò, åìÝíá
óõíÝ÷åéá, ãéá íá óå ðñïóÝ÷ù.

:18:29
Ìá, ôé ëåò;
:18:30
Åãþ öñüíôéóá íá Ý÷ïõìå äõï ãýñïõò ðïôÜ.
:18:31
Ï÷é, áõôïò ï çëßèéïò êÝñáóå ôá ðïôÜ,
:18:32
ãéáôß íüìéæå üôé èá êïéìçèåßò, ìáæß ôïõ.
:18:35
Å ëïéðüí, äåí êïéìÞèçêá.
:18:38
Ðñåðåé íá âñåéò äïõëåéÜ, Ìáãêõ.
:18:41
ÕðÜñ÷ïõí ôüóåò äïõëåéÝò, åêåß Ýîù,
:18:43
ðïõ äåí Ý÷ïõí êáìéÜ ó÷Ýóç, ìå ôï óåî.
:18:44
Îåñåéò,õðáñ÷ïõí Üíèñùðïé
ðïõ âãÜæïõí ëåöôÜ,

:18:45
÷ùñßò íá áðïðëáíïýí, êáíÝíáí!
:18:47
Ðñïöáíþò, åóý ðåèáßíåéò ôçò ðåßíáò.
:18:51
Äåí èá åßóáé ðÜíôá ôüóï ïìïñöç,ôï îÝñåéò;
:18:54
ÊÜðïéá óôéãìÞ, èá ãåñÜóåéò.
:18:57
Êáé üëïé ïé Üíôñåò, ðïõ ðëçñþíïõí
ôïõò ëïãáñéáóìïýò óïõ, ôþñá.

:18:59
Èá êåñíÜíå ðïôÜ, êïñéôóÜêéá
ìå ôç ìéóÞ óïõ çëéêßá.


prev.
next.