In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:18:02
Ç Ìáñóá ìïõ, ðïôÝ äåí ôñþåé ôçãáíßôåò.
:18:04
Ãéáôß ç Ìáñóá ìïõ, áêüìá...
:18:06
ôé;
:18:08
Äåí ðéóôåýù, üôé Ýêáíåò êÜôé ôÝôïéï!
:18:11
ôé Ýêáíá;
:18:14
"ÈÝëåôå ðñïóùðéêü";
:18:17
Åëá Ñïóìáñõ, äéáóêåäáóå êáé ìéá öïñÜ!
:18:19
Åßíáé åõêáéñßá.
:18:21
Ãéá íá êÜíù, ôé;
:18:22
Íá êÜíù êáñéÝñá,
:18:23
óåñâßñïíôáò ôçãáíßôåò óå ðïñíåò,
ìðáôóïõò êáé ìåèõóìÝíïõò;

:18:26
ÐñÝðåé íá äïõëÝøåéò.
:18:27
Ùóôå íá ìç èÝëåéò, åìÝíá
óõíÝ÷åéá, ãéá íá óå ðñïóÝ÷ù.

:18:29
Ìá, ôé ëåò;
:18:30
Åãþ öñüíôéóá íá Ý÷ïõìå äõï ãýñïõò ðïôÜ.
:18:31
Ï÷é, áõôïò ï çëßèéïò êÝñáóå ôá ðïôÜ,
:18:32
ãéáôß íüìéæå üôé èá êïéìçèåßò, ìáæß ôïõ.
:18:35
Å ëïéðüí, äåí êïéìÞèçêá.
:18:38
Ðñåðåé íá âñåéò äïõëåéÜ, Ìáãêõ.
:18:41
ÕðÜñ÷ïõí ôüóåò äïõëåéÝò, åêåß Ýîù,
:18:43
ðïõ äåí Ý÷ïõí êáìéÜ ó÷Ýóç, ìå ôï óåî.
:18:44
Îåñåéò,õðáñ÷ïõí Üíèñùðïé
ðïõ âãÜæïõí ëåöôÜ,

:18:45
÷ùñßò íá áðïðëáíïýí, êáíÝíáí!
:18:47
Ðñïöáíþò, åóý ðåèáßíåéò ôçò ðåßíáò.
:18:51
Äåí èá åßóáé ðÜíôá ôüóï ïìïñöç,ôï îÝñåéò;
:18:54
ÊÜðïéá óôéãìÞ, èá ãåñÜóåéò.
:18:57
Êáé üëïé ïé Üíôñåò, ðïõ ðëçñþíïõí
ôïõò ëïãáñéáóìïýò óïõ, ôþñá.

:18:59
Èá êåñíÜíå ðïôÜ, êïñéôóÜêéá
ìå ôç ìéóÞ óïõ çëéêßá.

:19:01
Ôé èá êÜíåéò, ôüôå;
:19:04
Êáëýôåñá íá óêåöôåßò, êÜôé.
:19:05
Ãéáôß ïé ìåóÞëéêåò áëÞôéóóåò
äåí åßíáé ãëõêÝò.

:19:07
Åßíáé áîéïëýðçôåò.
:19:11
ÊáëÜ!
:19:13
Ôé êÜíåéò;
:19:14
ÊÜôóå êÜôù, Ìåãê!
:19:15
Ìåãê!
:19:22
Áíôßï óáò, êýñéå Óåëåñ.
:19:29
Åõ÷áñéóôþ.
:19:37
Ãåéá.
:19:39
Ï Ôæéì åß÷å äïõëåéÜ êáé Ýóôåéëå åìÝíá.
:19:43
ÈÝëåéò Ýíá êñïõáóÜí;
:19:44
Åßíáé áêüìá æåóôÜ.
:19:54
Ãåéá óáò.
:19:56
Çèåëá íá ñùôÞóù,
áí ÷ñåéÜæåóôå ðñïóùðéêü.


prev.
next.