In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:24:11
ÇñÝìçóå!
:24:28
Ãáìùôï!
:24:31
Óôï ðÞñáí êáé åóÝíá, å;
:24:33
Ôé;
:24:34
Ôá ìáæåýïõí, ôá ÓÜââáôá.
:24:37
Óðïõäáßá!
:24:39
ÎÝñåôå, ðïõ ðçãáßíïõí ôá áõôïêßíçôá;
:24:40
Óå ìéá áëÜíá, óôç Óáïõè Óôñéô.
:24:43
Å÷ù ðáñêÜñåé, óôç ãùíéÜ.
:24:44
Äåí èá åß÷á ðñüâëçìá, íá óå åîõðçñåôÞóù.
:24:47
Áí èÝëåéò.
:24:50
Íáé, èá Þôáí êáëÜ.
:24:51
Âéáæïìáóôå; Ãéáôé èá ìðïñïýóáìå íá ðÜìå
:24:54
ãéá Ýíá ðïôü.
:24:57
ÖõóéêÜ.
:24:59
Ðùò óå ëÝíå;
:25:00
Ìáãêõ.
:25:01
Ãåéá, ÷áñçêá ãéá ôç ãíùñéìßá.
:25:02
Ãåéá.
:25:04
Åäþ, äïõëåýåéò;
:25:05
Íáé,êáé ç áäåñöÞ ìïõ èá ìå óêïôþóåé, áí ìÜèåé
üôé ìïõ ðÞñå ï ãåñáíüò ôï áìÜîé ôçò.

:25:27
Ðïõ åßìáóôå;
:25:28
Ïðïõ íá'íáé, öôÜíïõìå.
:25:50
Åäþ, åßíáé.
:25:51
ÐÜìå.
:25:58
ÍÜ'ôï.

prev.
next.