In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:25:00
Ìáãêõ.
:25:01
Ãåéá, ÷áñçêá ãéá ôç ãíùñéìßá.
:25:02
Ãåéá.
:25:04
Åäþ, äïõëåýåéò;
:25:05
Íáé,êáé ç áäåñöÞ ìïõ èá ìå óêïôþóåé, áí ìÜèåé
üôé ìïõ ðÞñå ï ãåñáíüò ôï áìÜîé ôçò.

:25:27
Ðïõ åßìáóôå;
:25:28
Ïðïõ íá'íáé, öôÜíïõìå.
:25:50
Åäþ, åßíáé.
:25:51
ÐÜìå.
:25:58
ÍÜ'ôï.
:26:01
Åíôáîåé,åõ÷áñéóôù.
:26:03
Ôé, åíôÜîåé;
:26:04
Åõ÷áñéóôþ, ðïõ ìå öÝñáôå.
:26:05
Åõ÷áñéóôþ, ãéá ôá ðïôÜ êáé ôç
äéáóêÝäáóç.

:26:07
êáé... ôá îáíáëÝìå.
:26:08
Ðåñéìåíå, ðåñéìåíå, ðñåðåé...
íá êÜíïõìå, êÜôé.

:26:11
Áêüìç, åßíáé íùñßò.
:26:12
Ï÷é, ðñÝðåé íá öýãù.
:26:14
Äåí ìðïñåßò, áðëþò íá öýãåéò.
:26:15
Áóå ìå!
:26:16
Ôé êÜíåéò;
:26:17
Ðåñéìåíå,ðåñéìåíå!
:26:19
Áó'ôçí Þóõ÷ç!
:26:48
ôé óôï äéÜïëï, åßíáé áõôü;
:26:50
ï Ãëõêïõëçò Íï2.
:26:52
Áãüñáóåò, óêýëï;
:26:54
Ï÷é,ôïí äáíåßóôçêá.
:26:56
Äåí Þèåëá, íá åßìáé ìüíç ìïõ, ÷èåò âñÜäõ.
:26:58
Åß÷á Üó÷çìç íý÷ôá.

prev.
next.