In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:26:01
Åíôáîåé,åõ÷áñéóôù.
:26:03
Ôé, åíôÜîåé;
:26:04
Åõ÷áñéóôþ, ðïõ ìå öÝñáôå.
:26:05
Åõ÷áñéóôþ, ãéá ôá ðïôÜ êáé ôç
äéáóêÝäáóç.

:26:07
êáé... ôá îáíáëÝìå.
:26:08
Ðåñéìåíå, ðåñéìåíå, ðñåðåé...
íá êÜíïõìå, êÜôé.

:26:11
Áêüìç, åßíáé íùñßò.
:26:12
Ï÷é, ðñÝðåé íá öýãù.
:26:14
Äåí ìðïñåßò, áðëþò íá öýãåéò.
:26:15
Áóå ìå!
:26:16
Ôé êÜíåéò;
:26:17
Ðåñéìåíå,ðåñéìåíå!
:26:19
Áó'ôçí Þóõ÷ç!
:26:48
ôé óôï äéÜïëï, åßíáé áõôü;
:26:50
ï Ãëõêïõëçò Íï2.
:26:52
Áãüñáóåò, óêýëï;
:26:54
Ï÷é,ôïí äáíåßóôçêá.
:26:56
Äåí Þèåëá, íá åßìáé ìüíç ìïõ, ÷èåò âñÜäõ.
:26:58
Åß÷á Üó÷çìç íý÷ôá.
:27:01
Êáé åãþ Ìáãêõ,ðïëëåò öïñÝò,
:27:02
áëëÜ äåí Ýêëåøá, êáíåíüò ôïí óêõëï.
:27:04
Çôáí ôñïìáêôéêÞ.
:27:06
Çôáí áõôïß ïé ôýðïé..
:27:07
ÖõóéêÜ, êáé Þôáí.
:27:09
Ãýñéæá óðßôé, üôáí...
:27:11
Åßíáé áñãÜ.
:27:14
Ôüóåò ìÝñåò, äïõëåýù Üäéêá.
:27:16
Ðïõ óçìáßíåé, üôé ðñÝðåé íá äïõëåýù
ãéá... ðÜíôá.

:27:17
Äåí Ý÷ù ìõáëü, ãéá ôá äéêÜ óïõ ðñïâëÞìáôá
áõôÞ ôç óôéãìÞ.

:27:22
Áðëþò, öôéÜîå ôá óåíôüíéá
êáé âãÜëå Ýîù, ôïí óêýëï.

:27:25
Ðñïôïý, åðéóôñÝøù.
:27:38
Ôï áìÜîé ìïõ, Ý÷åé äáãêÜíá!
:27:41
Ðùò óôï äéÜïëï, Ý÷åé äáãêÜíá;
:27:43
ÐñïóðÜèçóá íá óôï ðù..
.. ôï ÷ñçóéìïðïßçóá.

:27:47
Ôüóá ÷ñüíéá, Ý÷ù áõôü ôï áìÜîé
êáé äåí Ý÷ù ðÜñåé ïýôå ìéá êëÞóç.

:27:49
Ôï ÷ñçóéìïðïßçóåò, ÷ùñßò
ôç Üäåéá ìïõ...ãéá äõï ìÝñåò.

:27:52
Ìåëáíõ, åãþ åßìáé.
:27:53
ÊÜôé ìïõ åôõ÷å,
äåí ìðïñþ íá ðÜñù, ôï áìÜîé.

:27:55
Ìðïñåßò íá óôåßëåéò êÜðïéïí, íá ìå ðÜñåé;
:27:57
Åõ÷áñéóôþ.

prev.
next.