In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:27:01
Êáé åãþ Ìáãêõ,ðïëëåò öïñÝò,
:27:02
áëëÜ äåí Ýêëåøá, êáíåíüò ôïí óêõëï.
:27:04
Çôáí ôñïìáêôéêÞ.
:27:06
Çôáí áõôïß ïé ôýðïé..
:27:07
ÖõóéêÜ, êáé Þôáí.
:27:09
Ãýñéæá óðßôé, üôáí...
:27:11
Åßíáé áñãÜ.
:27:14
Ôüóåò ìÝñåò, äïõëåýù Üäéêá.
:27:16
Ðïõ óçìáßíåé, üôé ðñÝðåé íá äïõëåýù
ãéá... ðÜíôá.

:27:17
Äåí Ý÷ù ìõáëü, ãéá ôá äéêÜ óïõ ðñïâëÞìáôá
áõôÞ ôç óôéãìÞ.

:27:22
Áðëþò, öôéÜîå ôá óåíôüíéá
êáé âãÜëå Ýîù, ôïí óêýëï.

:27:25
Ðñïôïý, åðéóôñÝøù.
:27:38
Ôï áìÜîé ìïõ, Ý÷åé äáãêÜíá!
:27:41
Ðùò óôï äéÜïëï, Ý÷åé äáãêÜíá;
:27:43
ÐñïóðÜèçóá íá óôï ðù..
.. ôï ÷ñçóéìïðïßçóá.

:27:47
Ôüóá ÷ñüíéá, Ý÷ù áõôü ôï áìÜîé
êáé äåí Ý÷ù ðÜñåé ïýôå ìéá êëÞóç.

:27:49
Ôï ÷ñçóéìïðïßçóåò, ÷ùñßò
ôç Üäåéá ìïõ...ãéá äõï ìÝñåò.

:27:52
Ìåëáíõ, åãþ åßìáé.
:27:53
ÊÜôé ìïõ åôõ÷å,
äåí ìðïñþ íá ðÜñù, ôï áìÜîé.

:27:55
Ìðïñåßò íá óôåßëåéò êÜðïéïí, íá ìå ðÜñåé;
:27:57
Åõ÷áñéóôþ.
:28:00
Åßóáé óêåôç êáôáóôñïöÞ.
:28:05
Äåí áíôÝ÷ù Üëëï, Ìáãêé.
:28:07
Äåí áíôÝ÷ù!
:28:09
ÈÝëù íá öýãåéò.
:28:10
Ôùñá, óçìåñá, ðñéí ãõñßóù
áðü ôç äïõëåéÜ.

:28:14
Êáé ðïõ õðïôßèåôáé, üôé èá ðÜù;
:28:16
Äåí åßíáé äéêü ìïõ ðñüâëçìá!
:28:17
Åßíáé äéêü óïõ ðñüâëçìá!
:28:19
Ëõó'ôï ìïíç óïõ!
:28:28
Ðùò Þôáí, ôï ÓéêÜãï;
:28:30
êñýï.
:28:31
Óõãíþìç, ðïõ äåí ìðüñåóá, íá Ýñèù.
:28:33
Åðéêñáôåß ÷Üïò, åäþ ðÝñá.
:28:34
Ôï îÝñù.
:28:35
Êáé åãþ, åäþ äïõëåýù, åðßóçò.
:28:41
ÎÝñåéò Ôæéì, áí Þôáí íá ðáò óôï ÓéêÜãï,
:28:44
Ýðñåðå íá ðáò, óôï ÓéêÜãï.
:28:45
Áí äåí ìðïñïýóåò
:28:47
êáé Ýðñåðå íá óôåßëåéò ôïí Óáéìïí Óôáéí, óôç èÝóç óïõ
:28:50
ðÜñå ðñþôá, Ýíá ôçëÝöùíï.

prev.
next.