In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:31:06
Ñïïõæ,Ñïïõæ.
:31:12
Ìïõ áñåóåò!
:31:14
ÁëÞèåéá, ìïõ Üñåóåò!
:31:18
ÁõôÞ, ïýôå êáí, èõìÜôáé ôï üíïìá óïõ.
:31:21
Ïýôå íá ôï ðåé, äåí ìðïñåß.
:31:23
Ìðïñåßò, Ìáãêõ;
:31:24
Èá äïêéìÜóåéò; Åëá ðåò'ôï!
:31:25
ôæ...éì.
:31:29
Ôæéì.
:31:32
Ïìïñöç áëëÜ ðñáãìáôéêÜ, çëßèéá.
:31:34
ÓêÜóå, ãïõñïýíá!
:31:39
Óôá áëÞèåéá, ìå åßðåò, ãïõñïýíá;
:31:47
Åßóáé ç áäåñöÞ ìïõ,
:31:48
êáé ôï êáëýôåñï ðïõ âñÞêåò,
íá ðåéò åßíáé... ãïõñïýíá;

:31:59
Öýãå, áðü ôç æùÞ ìïõ!
:32:13
Ìðïñþ íá êÜíù, êÜôé;
:32:16
ÈÝëù 200 äïëÜñéá.
:32:20
ÁõôÞ åßíáé ç ôáñéöá, åôóé äåí åßíáé;
:32:35
Ðüôå öåýãåé ôï ôñÝíï, ãéá ÍÝá Õüñêç;
:32:39
Óôéò 12:18.

prev.
next.