In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:32:13
Ìðïñþ íá êÜíù, êÜôé;
:32:16
ÈÝëù 200 äïëÜñéá.
:32:20
ÁõôÞ åßíáé ç ôáñéöá, åôóé äåí åßíáé;
:32:35
Ðüôå öåýãåé ôï ôñÝíï, ãéá ÍÝá Õüñêç;
:32:39
Óôéò 12:18.
:33:31
Êõñßá Ëåöêïâéôò;
:33:38
Åñ÷ïìáé,åñ÷ïìáé!
:33:41
Óõãíùìç,íïìéæá üôé Þôáí, ï ãéïò ìïõ.
:33:44
Èá öÝñù ôç ëßóôá ìïõ.
:33:45
Ùñáßá.
:33:47
Äåí Þîåñá, üôé åßíáé åäþ, ï ãéïò óáò.
:33:49
Åßíáé õðÝñï÷ï.
:33:50
Íáé, êáëÜ...Åßðå üôé èÝëåé íá ìå äåé.
:33:53
Êáé ðïõ åßíáé ôþñá;
:33:54
Óôç ðáñáëßá êáé êïéôÜåé ðéóéíïýò.
:33:58
Åé, Ëïõéò ôé åðáèåò, êáíåéò ëåò
êáé Ýðáèåò åãêåöáëéêü.


prev.
next.