In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:33:31
Êõñßá Ëåöêïâéôò;
:33:38
Åñ÷ïìáé,åñ÷ïìáé!
:33:41
Óõãíùìç,íïìéæá üôé Þôáí, ï ãéïò ìïõ.
:33:44
Èá öÝñù ôç ëßóôá ìïõ.
:33:45
Ùñáßá.
:33:47
Äåí Þîåñá, üôé åßíáé åäþ, ï ãéïò óáò.
:33:49
Åßíáé õðÝñï÷ï.
:33:50
Íáé, êáëÜ...Åßðå üôé èÝëåé íá ìå äåé.
:33:53
Êáé ðïõ åßíáé ôþñá;
:33:54
Óôç ðáñáëßá êáé êïéôÜåé ðéóéíïýò.
:33:58
Åé, Ëïõéò ôé åðáèåò, êáíåéò ëåò
êáé Ýðáèåò åãêåöáëéêü.

:34:01
Ãåéá óáò, êõñßá Ëåöêïâéôò.
:34:02
Ãåéá óïõ Åëëá, äåí óå åßäá!
:34:04
Åßíáé áüñáôç;
:34:06
Öáßíåóáé ìðåñäåìÝíïò!
:34:07
Äåí îÝñù, ôé íá äéáëÝîù!
:34:09
Áõôü åßíáé üëï.
:34:10
Óôï óõóôÞíù, ÷ùñßò áìöéâïëßá...
:34:12
ÐÜíôá äéÜëåãå ôï ðéï áðëü êïõôß.
:34:15
Ç Óáñëïô, Ýêáíå ôá ðÜíôá.
:34:18
Ìáãåéñåìá, ðëõóéìï, ìå åìáèå
ðùò íá ÷ñçóéìïðïéþ êéíçôü...

:34:20
Äåí åß÷á íá áíçóõ÷ù, ãéá ôá Üðëõôá.
:34:22
ÐñÝðåé íá óïõ ëåßðåé!
:34:23
ÊáèçìåñéíÜ!
:34:25
Åóý;
:34:26
Äåí Þîåñá ôçí ãõíáßêá óïõ.
:34:28
Ïðüôå, äåí ìðïñþ íá ðù
üôé ìïõ ëåßðåé.

:34:34
ÅðéôÝëïõò, èá âãåéò ñáíôåâïý,
ìå ôïí Ëïõéò!

:34:37
Ôé åííïåßò;
:34:38
Óå öëåñôÜñåé, áðü ôç óôéãìÞ,
ðïõ çñèåò, åäþ.

:34:40
Áõôü åßíáé ãåëïßï!
:34:42
Äåí ôï êÜíåé.
:34:45
ÅîÜëëïõ, äåí åßíáé ñáíôåâïý.
:34:46
Áðëþò, ôïí âïçèáù ìå ôá Üðëõôá.
:34:47
Êáé ôé íïìßæåéò, üôé ðåñéÝ÷ïõí
ôá ñáíôåâïý, åäþ ðÝñá;

:34:49
Ìðáãêéí ôæáìðéíã;
:34:50
Ðßóôåøå ìå, åéíáé ñáíôåâïý.
:34:54
ÔïõëÜ÷éóôïí, Ýöõãå!
:34:57
Ðïõ èá ðÜåé;

prev.
next.