In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:35:00
Äåí îÝñù.
:35:02
Óôïí ðáôÝñá ìïõ, ìÜëëïí!
:35:03
Áõôü åßíáé êáëü.
:35:04
Èá Ý÷åé ç ãõíáßêá ôïõ
êáé Üëëï ëïãï íá ðáñáðïíéÝôáé.

:35:12
Ãéá ðïéá êëáéò, ôþñá;
:35:13
Ãéá ôç áäßóôáêôç ôóïõëá Þ ãéá ôçí
îåäéÜíôñïðç áëÞôéóóá;

:35:17
Ãéáôß êáìéÜ áðü ôéò äõï,
äåí áîßæåé ôá äÜêñõá óïõ.

:35:22
Ìåëáíõ, óéãïõñá Ý÷åéò äßêéï...
:35:31
ÊÜðïéåò óôéãìÝò, üìùò èá'èåëá
áðëùò, íá ðåéò...

:35:34
åßíáé Üó÷çìï, áõôü ðïõ óïõ óõíÝâç...
:35:36
êáé åéëéêñéíÜ, ëõðÜìáé
ðïõ óõíÝâç, óå óÝíá.

:35:44
Íïìßæåéò, üôé çñèåò äéáêïðÝò
êáé Ý÷åéò áõôÜ;

:35:46
Íáé.
:35:47
Ï ìåãáëýôåñïò ãéïò ìïõ, ëÝåé...
:35:48
üôé åäþ, åßíáé óáí åêôåôáìÝíåò äéáêïðÝò.
:35:52
Ï ãéïò ìïõ Ý÷åé ÷éïýìïñ!
:35:53
Åêôüò, áðü ôï ãåãïíüò üôé ðïôÝ
äåí Ýñ÷åôáé óôéò äéáêïðÝò,

:35:56
ðÜåé óôá ðåèåñéêÜ ôïõ.
:35:57
ÔïõëÜ÷éóôïí, åßíáé ðáíôñåìÝíïò.
:35:58
Ï ãéïò ìïõ åßíáé 55,
:36:00
êáé åßíáé áêüìá, åñãÝíçò.
:36:01
Åßíáé ãêÝé;
:36:02
ÌáêÜñé!
:36:03
Áíþñéìïò!
:36:05
Åëëá, ìßëçóå ìïõ ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá óïõ.
:36:08
Ï Üíôñáò ìïõ,ï Áéñïí Þôáí êôçìáôïìåóßôçò..
:36:11
...êáé ðÝèáíå, ðñéí ôñßá ÷ñüíéá,
áðü êáñêßíï.

:36:13
Åßíáé áóôåßï;
:36:14
Ï÷é, áëëÜ åßíáé ï ôñüðïò, ðïõ ôï ëåò!
:36:16
Ðïõ ôá âÜæåéò, üëá óå óåéñÜ,
:36:18
ôï üíïìá ôïõ, ôé åêáíå,
ðïôå ðåèáíå, ðùò.

:36:20
ÁëëÜ ìå êáìéÜ ëåðôïìÝñåéá...
:36:22
ÅíôÜîåé... êáñêßíïò,
:36:23
áëëÜ õðÜñ÷ïõí, ôüóá åßäç êáñêßíïõ.
:36:25
ÈåÝ ìïõ, áðï êáñêéíï ôïõ ðñïóôÜôç.
:36:27
Êáé åóý;
:36:28
Å÷åéò ðáéäéÜ;
:36:30
Ï÷é.
:36:32
Ï÷é, äåí Ý÷ù ðáéäéÜ.
:36:45
Ñïõöïõò;
:36:45
Åóý, åßóáé ï Ñïõöïõò;
:36:48
Ôïí åôïßìáóå êéüëáò, ç Ôæïõëé;
:36:50
Íüìéæá, üôé èá ôïí Ýäéíå óôç ìáìÜ ôïõ.
:36:54
Èá ôï êÜíåé.
:36:55
Áðëþò, åãþ êÜíù âüëôá, ôïí Ñïõöïõò.
:36:59
Äïõëåýåéò åêåß;

prev.
next.