In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:36:00
êáé åßíáé áêüìá, åñãÝíçò.
:36:01
Åßíáé ãêÝé;
:36:02
ÌáêÜñé!
:36:03
Áíþñéìïò!
:36:05
Åëëá, ìßëçóå ìïõ ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá óïõ.
:36:08
Ï Üíôñáò ìïõ,ï Áéñïí Þôáí êôçìáôïìåóßôçò..
:36:11
...êáé ðÝèáíå, ðñéí ôñßá ÷ñüíéá,
áðü êáñêßíï.

:36:13
Åßíáé áóôåßï;
:36:14
Ï÷é, áëëÜ åßíáé ï ôñüðïò, ðïõ ôï ëåò!
:36:16
Ðïõ ôá âÜæåéò, üëá óå óåéñÜ,
:36:18
ôï üíïìá ôïõ, ôé åêáíå,
ðïôå ðåèáíå, ðùò.

:36:20
ÁëëÜ ìå êáìéÜ ëåðôïìÝñåéá...
:36:22
ÅíôÜîåé... êáñêßíïò,
:36:23
áëëÜ õðÜñ÷ïõí, ôüóá åßäç êáñêßíïõ.
:36:25
ÈåÝ ìïõ, áðï êáñêéíï ôïõ ðñïóôÜôç.
:36:27
Êáé åóý;
:36:28
Å÷åéò ðáéäéÜ;
:36:30
Ï÷é.
:36:32
Ï÷é, äåí Ý÷ù ðáéäéÜ.
:36:45
Ñïõöïõò;
:36:45
Åóý, åßóáé ï Ñïõöïõò;
:36:48
Ôïí åôïßìáóå êéüëáò, ç Ôæïõëé;
:36:50
Íüìéæá, üôé èá ôïí Ýäéíå óôç ìáìÜ ôïõ.
:36:54
Èá ôï êÜíåé.
:36:55
Áðëþò, åãþ êÜíù âüëôá, ôïí Ñïõöïõò.
:36:59
Äïõëåýåéò åêåß;
:37:01
Ï÷é,ï÷é,ï÷é.
:37:02
Ãåéá.
:37:03
Åßìáé áíåîÜñôçôç.
:37:05
ÁíåîÜñôçôç "óêõëïíôáíôá".
:37:08
ÌÜëéóôá.
:37:09
Äïõëåýù óå éíóôéôïýôá ïìïñöéÜò
:37:10
ãéá óêõëïõò, áëëá êáé ìåìïíùìÝíá,
åðßóçò.

:37:15
Åßíáé üôé ÷ñåéáæüìáóôå.
:37:16
Âåâáßùò.
:37:17
Ðïóá ÷ñåþíåéò;
:37:20
Ìïõ Ýóùóåò ôï ôïìÜñé.
:37:23
Ðïõ ôïí âñÞêåò;
:37:24
Ôñéãýñéæå ãýñù, áðü ôï óðßôé ìïõ.
:37:27
Åäùóá óå ìéá êïðÝëá, äïõëåéÜ.
:37:29
Ìïõ öÜíçêå, öõóéïëïãéêÞ.
:37:30
êáé ìåôÜ, Ýöõãå,
:37:31
ðáßñíïíôáò ìáæß ôçò, ôïí óêýëï.
:37:33
Ìðïñåßò íá öáíôáóôåßò, êÜôé ôÝôïéï;
:37:35
Ðüóï Üó÷çìï, åßíáé ãéá ôç äïõëåéÜ.
:37:37
Ðùò óïõ öáßíïíôáé 200 äïëÜñéá,
ãéá áíôáìïéâÞ;

:37:39
Äßêáéï;
:37:42
Äåí èÝëù áíôáìïéâÞ.
:37:43
Ôé åßóáé... Üãéïò;
:37:45
Ï÷é, óêåöôïìáé áíôß ãéá áíôáìïéâÞ,
:37:49
íá ðñïóöÝñåéò óôïõò ðåëÜôåò ìïõ,
:37:51
ðåñéðïéÞóåéò ãéá ôïõò óêýëïõò ôïõò.
:37:52
ÁðïêëåéóôéêÜ!
:37:54
Ìðïñïýìå íá ìïéñÜóôïõìå ôá êÝñäç.

prev.
next.