In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:37:01
Ï÷é,ï÷é,ï÷é.
:37:02
Ãåéá.
:37:03
Åßìáé áíåîÜñôçôç.
:37:05
ÁíåîÜñôçôç "óêõëïíôáíôá".
:37:08
ÌÜëéóôá.
:37:09
Äïõëåýù óå éíóôéôïýôá ïìïñöéÜò
:37:10
ãéá óêõëïõò, áëëá êáé ìåìïíùìÝíá,
åðßóçò.

:37:15
Åßíáé üôé ÷ñåéáæüìáóôå.
:37:16
Âåâáßùò.
:37:17
Ðïóá ÷ñåþíåéò;
:37:20
Ìïõ Ýóùóåò ôï ôïìÜñé.
:37:23
Ðïõ ôïí âñÞêåò;
:37:24
Ôñéãýñéæå ãýñù, áðü ôï óðßôé ìïõ.
:37:27
Åäùóá óå ìéá êïðÝëá, äïõëåéÜ.
:37:29
Ìïõ öÜíçêå, öõóéïëïãéêÞ.
:37:30
êáé ìåôÜ, Ýöõãå,
:37:31
ðáßñíïíôáò ìáæß ôçò, ôïí óêýëï.
:37:33
Ìðïñåßò íá öáíôáóôåßò, êÜôé ôÝôïéï;
:37:35
Ðüóï Üó÷çìï, åßíáé ãéá ôç äïõëåéÜ.
:37:37
Ðùò óïõ öáßíïíôáé 200 äïëÜñéá,
ãéá áíôáìïéâÞ;

:37:39
Äßêáéï;
:37:42
Äåí èÝëù áíôáìïéâÞ.
:37:43
Ôé åßóáé... Üãéïò;
:37:45
Ï÷é, óêåöôïìáé áíôß ãéá áíôáìïéâÞ,
:37:49
íá ðñïóöÝñåéò óôïõò ðåëÜôåò ìïõ,
:37:51
ðåñéðïéÞóåéò ãéá ôïõò óêýëïõò ôïõò.
:37:52
ÁðïêëåéóôéêÜ!
:37:54
Ìðïñïýìå íá ìïéñÜóôïõìå ôá êÝñäç.
:38:25
Äåí åéíáé ôüóï êáêü, üóï ôï üôé
ôïí Üöçóåò, íá ðåñéìÝíåé óôï ìïôÝë..

:38:28
Çôáí áðáßóéï!
:38:29
Äåí èá ãåëÜò, áí ãßíåé êõâåñíÞôçò!
:38:33
Åìðñüò!
:38:37
Åìðñüò;
:38:38
Åßóôå ç Åëëá ×åñò;
:38:39
Íáé.
:38:40
Åß÷áôå ìéá êïñç,ôç Êáñïëáéí;
:38:44
Íáé.

prev.
next.