In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:38:25
Äåí åéíáé ôüóï êáêü, üóï ôï üôé
ôïí Üöçóåò, íá ðåñéìÝíåé óôï ìïôÝë..

:38:28
Çôáí áðáßóéï!
:38:29
Äåí èá ãåëÜò, áí ãßíåé êõâåñíÞôçò!
:38:33
Åìðñüò!
:38:37
Åìðñüò;
:38:38
Åßóôå ç Åëëá ×åñò;
:38:39
Íáé.
:38:40
Åß÷áôå ìéá êïñç,ôç Êáñïëáéí;
:38:44
Íáé.
:39:01
Ëïéðüí, çñèåò ãéá äéáêïðÝò ç...
:39:08
Íáé.
:39:11
Ùñáéá, å÷ïõìå õðåñï÷ï êáéñï.
:39:19
Åéìáé ôïóï ÷áñïõìåíç, ðïõ ôçëåöùíçóåò!
:39:24
Åéìáé ôïóï ÷áñïõìåíç, ðïõ åéóáé åäù!
:39:50
Áðï åäù, ç Ëåöêïâéôò.
:39:51
Êáé áðï åäù, ç åããïíç ìïõ, ç Ìáãêõ Öåëëåñ.
:39:56
Ãåéá óïõ.
:39:58
ÐñÝðåé íá ðåéíÜò.
:39:59
Ìðïñþ íá óïõ öôéÜîù, êÜôé, íá öáò.

prev.
next.