In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:39:01
Ëïéðüí, çñèåò ãéá äéáêïðÝò ç...
:39:08
Íáé.
:39:11
Ùñáéá, å÷ïõìå õðåñï÷ï êáéñï.
:39:19
Åéìáé ôïóï ÷áñïõìåíç, ðïõ ôçëåöùíçóåò!
:39:24
Åéìáé ôïóï ÷áñïõìåíç, ðïõ åéóáé åäù!
:39:50
Áðï åäù, ç Ëåöêïâéôò.
:39:51
Êáé áðï åäù, ç åããïíç ìïõ, ç Ìáãêõ Öåëëåñ.
:39:56
Ãåéá óïõ.
:39:58
ÐñÝðåé íá ðåéíÜò.
:39:59
Ìðïñþ íá óïõ öôéÜîù, êÜôé, íá öáò.
:40:02
Ï÷é, åßìáé ìéá ÷áñÜ,
áðëþò, èá Þèåëá...

:40:05
Åßìáé ðïëý êïõñáóìÝíç.
:40:07
Åëá, íá óïõ äåßîù ôï óðßôé.
:40:11
ÐåñíÜò áðü åäþ,
:40:13
áõôü åßíáé ôï ìðÜíéï.
:40:14
Èá âÜëù êáèáñÝò ðåôóÝôåò
êáé êáèáñü óöïõããÜñé.

:40:17
Ôï êñåâÜôé åßíáé óôñùìÝíï,
:40:20
êáé õðÜñ÷ïõí åîôñá êïõâÝñôåò,
óôç íôïõëÜðá.

:40:24
Åßíáé ï ðáððïýò ìïõ, åäþ;
:40:28
Ï÷é,ðåèáíå ðñéí ôñßá ÷ñüíéá.
:40:32
Öþíáîå ìå, áí ÷ñåéáóôåßò, êÜôé!
:40:34
ÅíôÜîåé.
:40:52
Åóý åßðåò, üôé äåí åß÷åò ðáéäéÜ.
:40:55
Åß÷á ðåé, üôé äåí Ý÷ù ðáéäéÜ.
:40:58
ÁëëÜ åß÷á ìéá êüñç.

prev.
next.