In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:40:02
Ï÷é, åßìáé ìéá ÷áñÜ,
áðëþò, èá Þèåëá...

:40:05
Åßìáé ðïëý êïõñáóìÝíç.
:40:07
Åëá, íá óïõ äåßîù ôï óðßôé.
:40:11
ÐåñíÜò áðü åäþ,
:40:13
áõôü åßíáé ôï ìðÜíéï.
:40:14
Èá âÜëù êáèáñÝò ðåôóÝôåò
êáé êáèáñü óöïõããÜñé.

:40:17
Ôï êñåâÜôé åßíáé óôñùìÝíï,
:40:20
êáé õðÜñ÷ïõí åîôñá êïõâÝñôåò,
óôç íôïõëÜðá.

:40:24
Åßíáé ï ðáððïýò ìïõ, åäþ;
:40:28
Ï÷é,ðåèáíå ðñéí ôñßá ÷ñüíéá.
:40:32
Öþíáîå ìå, áí ÷ñåéáóôåßò, êÜôé!
:40:34
ÅíôÜîåé.
:40:52
Åóý åßðåò, üôé äåí åß÷åò ðáéäéÜ.
:40:55
Åß÷á ðåé, üôé äåí Ý÷ù ðáéäéÜ.
:40:58
ÁëëÜ åß÷á ìéá êüñç.
:41:00
ôçí Ýëåãáí Êáñïëáéí,ðåèáíå.
:41:02
Ðùò Þôáí;
:41:06
Ëïéðüí, Þôáí...
:41:08
...Þôáí áêñéâþò, óáí êáé áõôÞí!
:41:11
Ôá ßäéá ìáôéá, ôï ßäéï äÝñìá
:41:13
ôï ßäéï ðñïóùðï, ïëá éäéá.
:41:17
ÁëëÜ åß÷å ðñïâëÞìáôá,
:41:20
øõ÷éêÜ ðñïâëÞìáôá.
:41:23
Ðùò ðÝèáíå;
:41:29
Áðï ôñï÷áßï.
:41:34
ÈÝëåéò íá öõãåéò; Ãéáôé;
:41:36
Áðëùò, äåí åßìáé åõ÷áñéóôçìÝíç
óå áõôÞ ôçí åôáéñßá.

:41:38
Êáé ðñïôéìÜò, íá âãÜæåéò âüëôá,
óêýëïõò;

:41:40
Êáé íá ôïõò äßíù, åíôïëÝò!
:41:42
Ðéóôåýù, ïôé èá åßìáé êáëÜ!
:41:44
Åßóáé êáëÜ;
:41:46
Äåí Ý÷åéò...
:41:49
Ôé;
:41:51
Áí èåò, íá ìéëÞóåéò óå êÜðïéïí, Ñïïõæ...
:41:55
Èá ðëçñþóù åãù, ÷ùñéò åñùôÞóåéò.
:41:59
Áí áéóèÜíåóáé...

prev.
next.