In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:41:00
ôçí Ýëåãáí Êáñïëáéí,ðåèáíå.
:41:02
Ðùò Þôáí;
:41:06
Ëïéðüí, Þôáí...
:41:08
...Þôáí áêñéâþò, óáí êáé áõôÞí!
:41:11
Ôá ßäéá ìáôéá, ôï ßäéï äÝñìá
:41:13
ôï ßäéï ðñïóùðï, ïëá éäéá.
:41:17
ÁëëÜ åß÷å ðñïâëÞìáôá,
:41:20
øõ÷éêÜ ðñïâëÞìáôá.
:41:23
Ðùò ðÝèáíå;
:41:29
Áðï ôñï÷áßï.
:41:34
ÈÝëåéò íá öõãåéò; Ãéáôé;
:41:36
Áðëùò, äåí åßìáé åõ÷áñéóôçìÝíç
óå áõôÞ ôçí åôáéñßá.

:41:38
Êáé ðñïôéìÜò, íá âãÜæåéò âüëôá,
óêýëïõò;

:41:40
Êáé íá ôïõò äßíù, åíôïëÝò!
:41:42
Ðéóôåýù, ïôé èá åßìáé êáëÜ!
:41:44
Åßóáé êáëÜ;
:41:46
Äåí Ý÷åéò...
:41:49
Ôé;
:41:51
Áí èåò, íá ìéëÞóåéò óå êÜðïéïí, Ñïïõæ...
:41:55
Èá ðëçñþóù åãù, ÷ùñéò åñùôÞóåéò.
:41:59
Áí áéóèÜíåóáé...
:42:01
ÔñåëÞ;
:42:03
Äåí åßìáé áõôÞ, ãéá ôçí ïðïßá,
ðñÝðåé íá áíçóõ÷åßò.

:42:07
Ðùò åßíáé ç Ìáãêõ;
:42:09
Äåí ôçí Ý÷åéò, äåé;
:42:10
Ï÷é,åéíáé áêüìç ìáæß óïõ,åôóé äåí åßíáé;
:42:12
Íáé.
:42:14
Åßíáé êáëÜ.
:42:17
Åõ÷áñéóôþ, ãéá ôïí êáöÝ.
:42:18
Èá ôá ðïýìå, óýíôïìá.
:42:33
Ôï íïýìåñï ðïõ ðÞñáôå,
:42:34
äåí ëåéôïõñãåß, ðñïóùñéíÜ.
:42:51
ÊáëçìÝñá!
:42:53
ÊïéìÞèçêåò, êáëÜ;
:42:55
Ìéá ÷áñÜ, åõ÷áñéóôþ!
:42:56
Å÷ù áõôÜ ôá ìáöéíò, åäþ.
:42:58
Ìðïñþ íá óïõ öôéÜîù, ïðïéïäÞðïôå
åßäïõò ðñùéíïý, èÝëåéò...


prev.
next.