In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:42:01
ÔñåëÞ;
:42:03
Äåí åßìáé áõôÞ, ãéá ôçí ïðïßá,
ðñÝðåé íá áíçóõ÷åßò.

:42:07
Ðùò åßíáé ç Ìáãêõ;
:42:09
Äåí ôçí Ý÷åéò, äåé;
:42:10
Ï÷é,åéíáé áêüìç ìáæß óïõ,åôóé äåí åßíáé;
:42:12
Íáé.
:42:14
Åßíáé êáëÜ.
:42:17
Åõ÷áñéóôþ, ãéá ôïí êáöÝ.
:42:18
Èá ôá ðïýìå, óýíôïìá.
:42:33
Ôï íïýìåñï ðïõ ðÞñáôå,
:42:34
äåí ëåéôïõñãåß, ðñïóùñéíÜ.
:42:51
ÊáëçìÝñá!
:42:53
ÊïéìÞèçêåò, êáëÜ;
:42:55
Ìéá ÷áñÜ, åõ÷áñéóôþ!
:42:56
Å÷ù áõôÜ ôá ìáöéíò, åäþ.
:42:58
Ìðïñþ íá óïõ öôéÜîù, ïðïéïäÞðïôå
åßäïõò ðñùéíïý, èÝëåéò...

:43:00
Äåí ôñùù ðñùéíü.
:43:03
Ðßíù ïìùò êáöÝ.
:43:06
Ëïéðïí, áõôï êáé áí Þôáí Ýêðëçîç!
:43:10
Ôé åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç!
:43:13
ÌåôÜ, áðü ôüóï êáéñü.
:43:16
Íáé, ãéáôß;
:43:18
Ðáñáêáëþ;
:43:19
Çóáóôáí, óõíÝ÷åéá áðþí Þ ìüëéò
ðÝèáíå ç ìáìÜ;

:43:23
Ï ðáððïýò óïõ êáé åãþ,
ðïôÝ äåí Þìáóôáí áðþí.

:43:26
Çìáóôáí ðÜíôá, åêåß.
:43:28
Áêüìá êáé ìåôÜ ðïõ ðÝèáíå ç ìáìÜ óïõ.
:43:32
Åãñáöá êÜñôåò ãåíåèëßùí,êÜèå ÷ñüíï.
:43:35
Êáé ðïôÝ äåí ðÞñá áðÜíôçóç.
:43:37
Íáé, Ýãñáöåò ãéá ëßãï!
:43:38
Ôá âñÞêá!
:43:40
Ôé åííïåßò;
:43:41
ÌÜëëïí, ðáñÜðåóáí!
:43:44
Åõ÷áñéóôþ, ãéá ôá ÷ñÞìáôá.
:43:45
Ìïõ ëåò, üôé ï ðáôÝñáò óïõ, äåí óáò Ýäùóå
ðïôÝ ôéò êÜñôåò ìïõ;

:43:52
ÁëëÜ ôé íüìéæåò;
:43:54
Íüìéæá üôé êáé ïé äõï, Þóáóôáí íåêñïß.

prev.
next.