In Her Shoes
prev.
play.
mark.
next.

:44:01
Áõôü ôï ìÝñïò, Ý÷åé ðéóßíá;
:44:04
Óõãíþìç!
:44:09
ÅëÜôå!
:44:26
Áðü ðïõ çñèå, áõôÞ;
:44:43
Ãåéá óïõ êïýêëá!
:44:57
ÐÜìå!
:45:19
Áðßóôåõôï!
:45:22
Ñïïõæ,Ñïïõæ Öåëåñ!
:45:25
Óôáéí!
:45:26
Ðùò åßóáé;
:45:27
Öáßíåóáé ìéá ÷áñÜ!
:45:29
Äåí åßóáé Üññùóôç!
:45:32
Ãéáôß íá åßìáé Üññùóôç;
:45:34
Ãé'áõôï, õðÜñ÷ïõí ïé öÞìåò!
:45:37
ÕðÜñ÷ïõí öÞìåò;
:45:42
Ôé ëåò; Ùñá ìåóçìåñéáíïý.
:45:45
Ðùò óïõ öáßíåôáé, ôï ãéáðùíÝæéêï;
:45:47
Äåí ðåéíÜù, Óôáéí.
:45:48
Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðåéíÜò,
ãéá íá öáò óïõóé.

:45:50
Åëá!
:45:54
Åõ÷áñéóôþ!
:45:55
Ôñùò ôá ðáíôá, óùóôá;
:45:56
Åóý, ôé ëåò;
:45:58
Äýï ìåñßäåò ïõíé,
:45:59
Ýíá Mysako,

prev.
next.